Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens op welke manier door Ellipsis Tekst en Vertaling worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Een persoonsgegeven is informatie die kan worden herleid tot een individu, zoals een naam, adres en e-mailadres. Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een Europese verordening die de regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) standaardiseert.

Welke persoonsgegevens verzamelt, bewaart en verwerkt Ellipsis Tekst en Vertalen?

Ellipsis Tekst en Vertalen kan persoonsgegevens – zoals namen, postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers – verzamelen wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ellipsis Tekst en Vertalen of wanneer u dergelijke gegevens vrijwillig deelt met Ellipsis Tekst en Vertalen.

Ellipsis Tekst en Vertalen kan persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • om betalingsprocessen uit te voeren,
  • om potentiële klanten te benaderen met informatie over diensten die voor hen relevant kunnen zijn,
  • om contact op te nemen met klanten die gebruik maken van de diensten van Ellipsis Tekst en Vertalen, en
  • om offertes en/of facturen te versturen.

Ellipsis Tekst en Vertalen verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingdoeleinden.

Hoe lang bewaart Ellipsis Tekst and Vertalen persoonsgegevens?

Ellipsis Tekst en Vertalen verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellipsis Tekst en Vertalen draagt geen verzamelde persoonsgegevens over aan derden en verkoopt of ruilt deze niet met derden, tenzij u van een dergelijke overdracht, verkoop of ruil op de hoogte bent gesteld en u hiervoor toestemming hebt verleend. Ellipsis Tekst en Vertalen behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens te delen met gelieerde bedrijven en onderaannemers indien dit noodzakelijk is om de diensten van Ellipsis Tekst en Vertalen te kunnen leveren.

Hoe Ellipsis Tekst en Vertalen cookies gebruikt

De website van Ellipsis Tekst en Vertalen maakt uitsluitend gebruik van essentiële en functionele cookies. Een cookie is een klein bestand dat door uw computer, telefoon of tablet wordt gedownload wanneer u een website gebruikt. Essentiële en functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Ellipsis Tekst en Vertalen gebruikt geen cookies die bedoeld zijn om uw surfgedrag te volgen om u zo op maat gemaakte inhoud of advertenties aan te bieden. Ellipsis Tekst en Vertalen maakt geen gebruik van cookies door derden.

Recht op toegang, correctie, wissen en beperking van de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw door Ellipsis Tekst en Vertalen verzamelde persoonsgegevens in te zien of te corrigeren, om uw persoonsgegevens te wissen en om bezwaar te maken tegen het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens door Ellipsis Tekst en Vertalen. Bovendien hebt u het recht om de aan Ellipsis Tekst en Vertalen verleende toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw verzoek tot toegang, correctie of verwijdering van uw door Ellipsis Tekst en Vertalen verzamelde persoonsgegevens sturen naar ellipsis@textandtranslation.eu
Teneinde de identiteit van de persoon die het verzoek indient te verifiëren, behoudt Ellipsis Tekst en Vertalen zich het recht voor om naar identificatie te vragen.

November 2021